top of page
Deltagende kunst

HVA VI GJØR

Sentralt for våre by- og nærnatur prosjekter er fokuset på offentlig kunst, natur og miljø. Vår deltakende kunstpraksis tar sikte på å engasjere barn, unge og barnefamilier spesielt
og byens befolkning generelt, i kunst og natur ved å invitere til medskaping og refleksjon over aktuelle verdi-, miljø- og samfunnstema. Ved å ta i bruk offentlige uterom som
deltakende kunstarena, søker vi å nå ut til et bredere publikum og å senke terskelen for selv å kunne bidra.

Et bærende prinsipp er gratis deltakelse og at deltakernes kreativitet og innspill også skal kunne påvirke prosjektene, idet vi ønsker å likestille alles rett og mulighet til kunstnerisk samskaping i det offentlige rom.

1 Deltagende kunst i by og natur.jpg

Siden er under konstruksjon - her kommer det mer tekst.

2 Kunst i by og natur.jpg
bottom of page